רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

צבירת נקודות במשרד הרישוי

צבירת נקודות במשרד הרישוי

אז מה היא שיטת הניקוד ומטרתה?

הנקודות הינם אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים ע"י רשות הרישוי.

איך פועלת שיטות הניקוד?

מעבר לעונש המוטל על הנהג ע"י קבלת דוחות תנועה או גז"ד מבית משפט (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה.

על-פי הנקודות הנצברות והנרשמות לנהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

מהן עקרונות שיטת הניקוד ?

שיטת הניקוד מחולקת לחמש דרגות שונות שלמעשה מאגדות בכל דרגה מספר מקסימלי של ניקוד.

הרעיון הוא התאמה בין חומרת העבירה וגובה הקנס והצמדת כמות נקודות הנצברות בהלימה לעבירה.

עבירות קלות יכילו כמות קטנה של נקודות.

ויתור על מתן הניקוד לגמרי מעבירות קלות רבות (כגון עבירות מהירות שהקנס בגינם 250 ₪ או עבירות חניה, עבירות טכניות כגון רישיונות ).

הפסקת מחיקת הנקודות בעקבות "אמצעי תיקון".

הגדלת מגוון "אמצעי התיקון", והתאמתם לכמות צבירת הניקוד.

אז איך נמחקים הנקודות ומתי?

אם צברת עד 10 נקודות במשך שנתיים, הנקודות ימחקו בתום שנתיים מיום ביצוע העבירה.

אם צברת בתקופה של שנתיים בין  12-20 נקודות,קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרקזמןשלשנתייםמיוםביצועשל כלעבירהתעבורה בנפרד.

ב. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, שבסיומו מעברמבחןמסכם בהצלחה.

אםצברת 22 נקודותבפרקזמןשליותרמשנתיים, גם כאן קיימים 2 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

א. פרקזמןשלשנתייםמיוםביצועכלעבירהתעבורה בנפרד.

ב. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, מעברמבחןמסכם בהצלחה.

אםצברת 22 נקודותבפרקזמןשלעדשנתיים, שוב קיימים 2 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

ג. פרקזמןשל 4 שניםמיוםביצועכלעבירהבנפרד.

ד. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, מעברמבחן מסכם בהצלחה.

אםצברת בין 24-34 נקודותבפרקזמןעדשנתיים, קיימים 3 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

א. פרקזמןשל 4 שניםמיוםביצועכלעבירת תעבורהבנפרד.

ב. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

ג. ביצועקורסנהיגהמתקדם, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

אםצברת 24-34 נקודותבפרקזמןשליותרמשנתיים, קיימים 3 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

א. פרקזמןשלשנתייםמיוםביצועכלעבירת תעבורהבנפרד.

ב. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי,מעברמבחן סיכוםבהצלחה.

ג. ביצועקורסנהיגהנכונה מתקדם, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

אםצברת 36 נקודותויותר, קיימים 3 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

א. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, מעברמבחן מסכםבהצלחה.

ב. ביצועקורסנהיגהמתקדם, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

ג. פסילתרישיוןנהיגהלמשך 3 חודשיםועמידהבהצלחהבמבחןתיאוריה.

אםמיוםחידושהרישיוןאחריפסילהשל 3 חודשים, (בגין 36 נקודותקודמות) תוך 6 שניםמתאריךביצועהעבירההאחרונה, הגעתלצבירהשלעוד 36 נקודותנוספות (כלומר72 נקודות),

קיימים 4 תנאיםמצטבריםלמחיקתהנקודות:

א. ביצועקורסנהיגהנכונהבסיסי, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

ב. ביצועקורסנהיגהמתקדם, מעברבחינתסיוםבהצלחה.

ג. פסילתרישיוןנהיגהלמשך 9 חודשיםוביצועטסטותיאוריהמחדש.

ד. בדיקותרפואיותבמכוןהרפואילבטיחותבדרכים.

כל החלטת פסילת רישיון מצריכה שימוע לנהג.

ערעור על החלטת הרישוי היא לבית משפט מחוזי כעתירה מנהלית.